Tillbaka

Corona- hur du kan hantera din oro.

Published: 2020-04-03 09:00

Hej!

På grund av den globala pandemin och utvecklingen av Covid 19 kan många människor känna oro, rädsla, osäkerhet eller ångest. Vilket såklart är helt förståeligt och naturliga reaktioner i denna nya, svåra och märkliga situation.

I det här blogginlägget kommer ni få möta Katarina och Charlotte, som jobbar som psykologer på den företagshälsovård Essity samarbetar med, i en intervju gjord av mig. Vi pratade om Corona, deras syn och perspektiv på nuvarande situation och vilka konsekvenser detta kan medföra för både individer och arbetsplatser. Vi pratade också om vad som händer I hjärnan då vi blir oroliga, rädda eller stressade, och de ger många konkreta, handfasta tips på vad vi kan göra för att hantera våra olika känslor på ett konstruktivt sätt- både hemma och på jobbet.

Vi hoppas att ni tycker att denna intervju och artikel intressant, användbar – och att du får med dig redskap för att lättare kunna navigera och hantera nuvarande stress, osäkerhet och svåra situation vi alla delar.

Katarina (till vänster på bilden) och Charlotte (till höger på bilden) i vår intervju på distans såklart!

Sofi: Hej! Nuvarande Corona situation orsakar oro på många olika sätt och på olika plan. Hur kommer ni i kontakt med detta och hur kan denna oro ta sig uttryck hos den enskilde individen eller medarbetaren?

Katarina: Då vi ställs inför situationer som innebär hot eller fara reagerar vi automatiskt på olika sätt. Ytterst handlar det om överlevnad och att skydda sig psykiskt och fysiskt. Människans försvarsstrategier vid hot/stress brukar kallas ”flykt-kamp” och ”spela död”-reaktioner.

Flykt-kamp reaktionen kännetecknas av aktivitet i någon form utifrån känslor av oro, rädsla, ilska eller fientlighet. En del försöker fly undan den fara som hotar. Det kan också handla om att undvika information om det som hotar och istället rikta fokus på något helt annat. Andra kan samla fakta och försöka agera förebyggande i syfte att påverka och kontrollera framtida omständigheter i möjligaste mån. Medan vissa söker närhet och gemenskap kan andra tolka omvärlden som fientlig och konkurrerande.

Spela-död reaktionen inträffar när hjärnan uppfattar faran som alltför stor för att kunna hantera. Man vill då isolera sig och känslor av nedstämdhet, uppgivenhet och maktlöshet kan uppstå. Under kortare perioder av hanterbar stress blir kropp och hjärna mer skärpta och alerta. Starkare oro/ångest eller mer långdragna stressituationer kan däremot leda till besvär med exempelvis koncentration, irritabilitet, minne, uthållighet och impulskontroll samt bekymmer med sömnsvårigheter och spänningsrelaterad värk.

Sofi: Intressant, hur ser ni på orons påverkan på gruppnivå, dvs på arbetsplatsen eller i ett team?

Charlotte: På arbetsplatsen uppstår olika dynamik i grupperna beroende på medarbetarnas strategier och mindset. Stress kan aktivera anknytningssystemet vilket gör att behovet av social kontakt och närhet ökar. Stress kan dock också göra att den empatiska förmågan minska. Vissa kan reagera med större fokus och målinriktning medan andra blir lättdistraherade och arbetsminnet fungerar sämre. Detta påverkar förmågan att fullfölja arbetsuppgifter, att kunna ta flera perspektiv och att kunna lösa problem. Vissa blir mer pragmatiska och flexibla medan andra kan bli mer reaktionära och rigida. Under stress tenderar hjärnan att välja den snabbaste vägen, tolkar gärna omvärlden utifrån ett givet filter och ser helst bara det som bekräftar vad den redan vet. En gemensam bild av ett yttre hot kan stärka gruppens sammanhållning och samarbete på samma sätt som en splittrad bild kan bidra till konflikt, försvaga och skapa öar i en arbetsgrupp. Oroskänslor smittar och behöver därför benämnas och hanteras.

Sofi, Jag är en av många som just nu jobbar hemifrån, och jag upplever personligen att detta efter omständigheterna fungerar väl även om det såklart känns både ensamt och tråkigt mellan varven. . Men hur ser ni på eventuella risker med att jobba på distans, kopplad till den psykiska hälsan?

Katarina: Vi ser primärt tre områden som påverkar den psykiska hälsan vid hemarbete:

  • Ofrivillig isolering. För dem som får energi av sociala kontakter, fysisk närhet, täta dialoger eller tankeutbyte på jobbet kan ofrivillig isolering bli mycket påfrestande. Många människor blir som mest kreativa i dialog med andra och alla behöver bli speglade, bekräftade och få återkoppling på idéer och resultat. Isolering kan kännas som att man inte kan utnyttja sin fulla potential och att man inte får den feedback man behöver. Detta kan i sin tur leda till förlorat engagemang och arbetsglädje. Isolering eller utebliven social kontakt skulle också kunna väcka känslor av misstro eller att man fastnar i grubblerier eller orostankar som är svåra att bryta. 
  • Privat problematik. För en del medarbetare kan arbetsplatsen av olika skäl utgöra en frizon från privata källor till oro, ångest och problem. Det kan gälla egna eller närståendes problematik gällande t ex sjukdom, konflikter eller missbruk. Att då inte kunna erhålla denna jobbfrist med möjlighet att fokusera på annat och göra nånting nyttigt och meningsfullt innebär att oro/ångest och kanske annan belastning och påfrestningar ökar i ännu högre grad.
  • Andra distraktioner. Är man ovan att arbeta hemifrån på heltid kan det ta tid att hitta fungerande rutiner. Det kan finnas andra sysslor, sociala medier eller familjemedlemmar som gör sig påminda, vilket minskar förmågan till koncentration, sänker arbetsmoral och effektivitet och därmed ger medarbetaren dåligt samvete och ångest.

Sofi: Om någon av våra medarbetare upplever att hen är väldigt orolig, kanske till en sådan grad att det påverkar t.ex. relationer eller arbetsförmåga- vilka råd skulle ni vilja dela med er av då?

Charlotte: Medierapporteringen har den senaste tiden varit nästan uteslutande fokuserad på nyheter kring Coronaviruset. På kort sikt kan det kännas som att man blir lugn av att hålla sig konstant uppdaterad om virusets spridning och konsekvenser. På lång sikt kan det dock bidra till en situation där man lägger onormalt mycket tid på detta vilket kan leda till ökad oro och ångest som påverkar både sömn och koncentration. Hamnar man i denna situation kan man exempelvis avsätta en specifik begränsad tid varje dag där man får läsa om viruset. Hamnar man i stark oro kan man exempelvis genom andningsövningar lugna sig själv och därefter försöka styra om fokus till nuet. Sällan finns det någon akut fara just i stunden. Istället för att oroa sig över olika framtidscenarior kan man fokusera på det som fungerar som vanligt och det man faktiskt kan göra och påverka till skillnad från det man inte kan påverka.

Fastnar man i orostankar kan man ta till ett knep som kallas ”två-minutersregeln”. Det går till så att du efter två minuter frågar dig själv om du genom dina tankar faktiskt kommit närmare en lösning eller löst ett problem. Är svaret nej är det bättre att bryta orostankarna genom att göra något annat, exv. ta en promenad. Motion är dessutom ett bra verktyg för att hantera stress. Var observant på vad du själv är orolig för, vilken information du söker eller undviker och hur det påverkar dig.

Bra tips! Hur se ni på hur vi kan agera som kollegor just nu då? Alltså, hur kan vi på bästa sätt stötta och hjälpa varandra?

Charlotte: De allra flesta människor har ett grundläggande behov av social kontakt. Ni kan fortfarande fika tillsammans med varandra även om det sker över länk på nätet. Kanske kan ni planera gemensamma fikor på detta sätt?

Var observant på vad du har behov att prata om. Försök att ta mottagarens perspektiv när du vill samtala om din oro. Hur kommer personen att påverkas, är det läge just nu? Oro smittar, kan den delas blir den lättare att bära, men den kan också bli värre för den ena eller båda parter. Har du ingen person i ditt naturliga nätverk att dela oron med rekommenderas du att kontakta någon professionell vid behov.

Tänkvärt, det tipset om att oro smittar tar jag med mig. Jag funderar också på situationen för våra chefer i denna märkliga situation, finns det något särskilt man kan tänka på som chef för att bemöta oro och stötta sitt team på ett bra sätt?

Katarina: Absolut, det gör det. Det som blir extra viktigt är regelbunden kommunikation. Tänk på att den dagliga spontana kontakten med kollegor försvinner när man jobbar hemifrån. Att stämma av regelbundet med sitt team är därför ännu viktigare nu än tidigare, både av sociala och arbetsmotiverande skäl. Ha gärna fasta mötestider med teamet för dagliga avstämningar.

En annan viktig del är empati och stöd. En längre period av hemarbete kan vara påfrestande och kräver en hel del självledarskap. Man kan som medarbetare lätt tappa i motivation. Det viktiga som chef är att vara lyhörd och förstående inför att det är normalt att vara orolig i den här situationen. Det kan vara värdefullt att chefen ger lite extra förstärkning och återkoppling kring det arbete som utförs. Känslan av gemenskap är viktig och det kan ibland räcka med ett kort samtal över telefon för att en medarbetare ska känna sig delaktig igen.

Olika medarbetare kan behöva olika typer av stöd. Våga ställa frågor kring den nya arbetssituationen och var inte rädd för svaret. Du behöver inte ha en omedelbar lösning, oftast räcker det att bara lyssna in.

Sist men inte minst- Egen stresshantering. Även du som chef kan man uppleva situationen påfrestande, men undvik att belasta medarbetarna med oro som de ändå inte kan påverka. Ledare som själva agerar ut sin stress eller oro kan riskera att öka medarbetares psykiska påfrestning. Som chef kan man förstås också behöva hjälp i att hantera både frustration och motivation och det är viktigt att man då söker stöd hos kollegor eller andra lämpliga stödresurser internt (t.ex. HR) eller externt.

Ärlighet och transparens. I en kris prövas ledarskapet. Ledare vinner tillit om de är transparenta, tydliga och även vågar erkänna när de faktiskt inte har alla svar. När information uteblir får fantasin ibland för stort utrymme. Att ge ett sken av att allt är ok när det uppenbart inte är så kan leda till misstro bland medarbetare. Medarbetare behöver en trygg chef de kan lita på som kan förmedla hopp och stöd.

Avslutningsvis, är jag nyfiken på att veta vilka era 3 bästa råd är just nu- avseende hur vi kan anpassa oss, förhålla oss och skapa rutiner för att hantera och klara av denna påfrestande och utmanande situationen?

  • Skapa rutiner

Vad gäller arbete hemifrån är det bra att försöka hålla sig till de normala rutiner man har under en vanlig arbetsdag. Ta pauser och en lunchrast. Glöm inte att röra på kroppen. När vi arbetar hemifrån kan det ibland vara lockande att kanske ligga i sängen med datorn eller liknande. Det viktiga är att växla ställning, annars kan man i längden lätt få problem med värk. Sluta inte fika med kollegorna klockan tio, om det är rutin, utan ring upp via videosamtal. Ta gärna en liten promenad på lunchen för att väcka upp kroppen och hjärnan så att det blir lättare att hålla fokus under eftermiddagen.

  • Planera

För en del kan det vara svårt att hålla fokus i hemmamiljö medan det för vissa andra är lättare då man upplever att man får sitta ifred utan att bli avbruten på ett annat sätt än normalt. Försök att planera din dag och sätt mål för vilka arbetsuppgifter du skall ta dig an. Om det känns extra motigt med krångligare uppgifter försök att skärma av dig från andra stimuli som kan distrahera såsom TV, telefoner, mail o dyl.

  • Hitta en bra arbetsyta

Strukturera upp ytor med andra familjemedlemmar. Kanske är du inte ensam med att jobba hemifrån i familjen? Se till att hitta en yta där du kan ha dina saker ifred och kan jobba ostört.

Tack så mycket för alla bra råd!

Och med de avslutande orden säger vi Hej då & Stay safe!

Författare

Kommentarer
Att promenera till och från kylskåpet räcker inte som vardagsmotion. - Sofi Vilahamn
23 april 2020

[…] Hur mår du idag? Hur mår din kropp? Håller du musarmen, gamnacken och kutryggen i schack? Just nu, på grund av Covid 19 pandemin, jobbar jag precis som många andra hemifrån. Att jobba hemifrån har uppenbara fördelar (t.ex. möjligheten att jobba i mjuka, färgglada och bekväma tights) samt att det kan vara lättare att fokusera då jag jobbar i min ensamhet, jämfört med i öppen kontorslösning. Men det finns också nackdelar och risker. Ett vanligt problem och utmaning med att jobba hemifrån är sämre ergonomi och långa perioder av stillasittande. Det är lätt hänt att vi fastnar i soffsurfande med hösäckshållning. Samt att den enda fysiska aktiviteten utgörs av att vi går fram och tilllbaka till kylskåpet för att för sjuttiofjärde gången kolla om det möjligtvis finns något smaskigt att tugga på (att småäta kan vara ett sätt att tillfälligt lindra sin oro, om du vill läsa mer om oro orsakad av Corona- läs gärna mitt förra blogginlägg som du hittar här). […]

Going virtual - Better quality online meetings - Ellinor Karlberg Holst
09 april 2020

[…] get the best advice from me on that specific topic but if you understand Swedish you can check our this blog post from my colleague Sofi where she interviews two psychologists about how to handle Corona anxiety. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Tillbaka

Mer från Sverige

Sofi Vilahamn

Health and Safety Manager

Sofi Vilahamn

Health and Safety Manager

Har du varit snäll i år?
21 december, 2020
Essity på sociala medier
Mer från Sverige
Sofi Vilahamn

Health and Safety Manager

Sofi Vilahamn

Health and Safety Manager

Har du varit snäll i år?
21 december, 2020